هواپیمایی کیش 
 
حمایت از کالای ایرانی
اعزام سفیران فرهنگ صلح و گردشگران سیار به کشور دوست و همسایه گرجستان با حمایت شرکت هواپیمایی کیش