هواپیمایی کیش 
 
رونق تولید
اعضای هیات مدیره

مجید ملانوروزی

رئیس هیئت مدیره

دکتر فرزانه شرفبافی

 نائب رئیس هیئت مدیر ه و مدیر عامل

محمود احسانی

 عضو هیئت مدیره

اصغر بانک

 عضو هیئت مدیره

احمد مرادی

عضو هیئت مدیره