هواپیمایی کیش 
 
جهش تولید
چشم انداز

بر کسي پوشيده نيست که مهمترين ابزار توسعه در هر برنامه اقتصادي حمل و نقل بوده و در اين بين حمل و نقل هوايي با توجه به سرعت در توزيع و سهولت در بهره برداري جايگاه و نقش ويژه اي براي هر کشور دارد. روند رو به گسترش صنعت حمل و نقل هوايي در جهان و رشد فزاينده شرکت هاي حمل و نقل هوايي در کشورهاي منطقه خليج فارس و همچنين سرمايه گذاري هاي گسترده انجام شده به منظور توسعه زيرساخت هاي صنعت هوانوردي اين منطقه، رسالت و مسئوليت دست اندرکاران فعال اين صنعت را در داخل کشور، بسي سنگين تر مي کند؛ چرا که بر اساس سند چشم انداز توسعه کشور در افقي 20 ساله و همچنين با توجه به مأموريت ويژه شرکت در ارائه خدمات حمل و نقل هوايي و مسئوليت توسعه مناطق آزاد از بندر اقيانوسي چابهار تا شهر آبادان که بخش زيادي از پيشرفت هاي تجاري، صنعتي و سياحتي را رقم خواهد زد، پيش بيني شده که جمهوري اسلامي ايران داراي جايگاه اول حمل و نقل هوايي از نظر حمل مسافر و بار در منطقه باشد. با عنايت به جايگاه ويژه براي تمامي مناطق آزاد کشور، حائز اهميت است تا اين مناطق و شرکت کيش اير از خدمات و تسهيلات يکديگر بهره کافي را ببرند. با توجه به اينکه موضوع گردشگري از اهداف اصلي و اوليه سازمان منطقه آزاد کيش است، اين شرکت هواپيمايي در مواقع حساس و ضروري مي تواند نقش بسزايي را در صنعت گردشگري و توريسم جزيره کيش و درمرحله بعد، براي تمامي مناطق آزاد تجاري و صنعتي ايفا کند.
 رونق فعاليت هاي تجاري، عمراني و گردشگري جزيره زيباي کيش در گرو افزايش توانايي، ارائه سرويس مناسب و جلب رضايت مسافران، با رعايت کامل استانداردها و توسعه ناوگان هوايي در شرکت هواپيمايي کيش به عنوان بخشي از صنعت حمل ونقل هوايي ميسر خواهد بود. انجام پروازهاي به موقع ، ايمني بالا و بهره گيري از استانداردها در شرکت هواپيمايي کيش، خود مؤيد اين مطالب است.
در راستاي پيشبرد امور منتهي به افق آينده و نيل به مدارج عالي تر، هم به لحاظ کيفي و هم به لحاظ کمي، چشم اندازي ترسيم شده که از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره کرد:
- کمک به توسعه پايدار جزيره زيباي کيش . - نايل آمدن به برنامه هاي طرح جامع و سندچشم انداز 1404 .
 - توسعه ناوگان هوايي از طريق خريد هواپيماهاي بدنه باريک و پهن پيکر.
- تحت پوشش قرار دادن کليه ي مناطق آزاد بالاخص جزيره زيباي کيش به منظور و رفع نيازهاي مربوط به مسافرت هاي هوايي .
 - افزايش ضريب ايمني ناوگان و تجهيزات فني .
- توسعه شبکه پروازي در مسيرهاي داخلي و بين المللي با رويکرد اتصال به جزيره کيش.
- گسترش همکاري هاي عملياتي ، بازرگاني و فني با ساير شرکت ها .
- تبديل شدن به يک شرکت هواپيمايي مبتني بر ساز و کار خدمات الکترونيکي .