پیشینه كیش

در محله سفین شما می توانید با اهالی بومی سخت كوش و خونگرم كیش ملاقات كرده و از نزدیک با سبک زندگی آنها آشنا شوید. اهالی بومی كیش به زبان های فارسی و عربی آشنایی دارند و تقریباٌ تمامی بانوان، مردان و كودكان این محله از لباس های سنتی استفاده می كنند. همزمان با توسعه توریستی و تجاری جزیره بخشی از این افراد به كارهای خدماتی رو آورده اند و بقیه از طرق سنتی به امرار معاش می پردازند. ماهیگیری و دامپروری در میان بومیان معمول است.
تجار محلی و بومی در بازار سفین به كار مشغول هستند، فضا و معماری سنتی این بازار یادآور بازارهای سنتی و قدیمی سرزمین اصلی ایران است.
در جزیره كیش، مسلمانان اعم از شیعه و سنی در كمال صلح و آرامش با هم زندگی می كنند . آنان دارای مساجد باشكوهی هستند كه برخی از آنها در سازمان میراث فرهنگی ایران ثبت شده است جزیره كیش مردان دانشمند بزرگی مانند شمس الدین محمد كیشی(حكیم و عارف بزرگ سده 7 هـ.ق)، ملک قطب الدین تهمتن (فرمانروای كیش و هرمز در سده 8 هـ.ق)، امام سعدالدین ارشد(از عالمان و نویسندگان سده 5 هـ.ق) و ... را در دامان خود پرورانده است.