آبادان

مشخصات جغرافيايي
 دردلتاي اروند كنار و درميان آبهاي كارون بهمنشير و خليج فارس دروسعت 2796 كيلومتر مربع شهر آبادان با ارتفاع 11 متر از دريا به زندگي خود ادامه مي دهد. محدوده شهر از سمت شمال ومشرق كارون وبهمنشير ،ازمغرب اروند رود وازجنوب خليج فارس تشكيل داده اند. 
آبادان در جنوب غربي ايران و در استان خوزستان واقع است.اين شهر داراي فرودگاه و بندر است كه به دليل داشتن پالايشگاه نفت و راهبردي بودن و هم مرزي با كشور عراق از زمان جنگ جهاني دوم از پراهميت‌ترين شهرهاي خاورميانه و ايران بوده‌است.


آب وهوا

آب و هواي اين منطقه در فصول مختلف سال در معرض جريانهاي گوناگون اقليمي قرار مي‌گيرد، كه كيفيت آب و هوايي ويژه‌اي را ايجاد مي‌كند.
اين شهر داراي آب و هواي گرمسيري است تا جايي كه در برخي از كتابها از آن به عنوان شهري كه فاقد زمستان است نام برده‌اند، حتي برخي منابع، آبادان را تنها داراي دو فصل تابستان و پائيز مي‌دانند.

صنايع دستي 
گليم بافي، جاجيم بافي، حصيربافي، عبابافي، چوخابافي ، سجاده بافي، قالي بافي است