هواپیمایی کیش 
 
جهش تولید
اعزام سفیران فرهنگ صلح و گردشگران سیار به کشور دوست و همسایه گرجستان با حمایت شرکت هواپیمایی کیش