هواپیمایی کیش 
 
رونق تولید
طرح جامع
- طبق قانون تغيير نام وزارت مسكن مصوب ١٦/٤/٥٣ :
طرح جامع شهر عبارتست از طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني ، صنعتي ، بازرگاني ، اداري و كشاورزي و تاسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي ، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين مي شود.
طرح جامع راهبردي ( رويكردي جديد در طرح هاي توسعه شهري )طرح جامع راهبردي عبارتست از :
يك سند انعطاف پذير و بلند مدت برنامه ريزي است كه راهنمايي براي توسعه آينده را فراهم مي آورد.

- نگرش جديد در تهيه طرحهاي توسعه شهري - جايگزين ضابطه هاي خشك و كم انعطاف طرحهاي جامع كلاسيك - مصوبه مورخ ١٢/٦/١٣٦٩ شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران - قانون مناطق آزاد - جايگاه طرحهاي ويژه طرحهاي ويژه عبارتست :
از طرحهايي براي بخشهايي از كشور كه به علت وجود عوامل طبيعي يا ساخته شده و يا برنامه هاي جديد توسعه و عمران و تاثيراتي كه در منطقه حوزه نفوذ خود خواهد گذشت واجد ويژگي خاصي است.
محل تصويب طرحهاي جامع و طرحهاي ويژه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد اين شورا شامل ١٢ وزير يا نمايندگان آنها به شرح زير است:
١- رئيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (وزير مسكن و شهرسازي)
 ٢- نماينده وزارت مسكن و شهرسازي (دبير شورا)
 ٣- نماينده وزارت نيرو
٤- نماينده وزارت كشور
٥- نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
٦- نماينده وزارت جهاد كشاورزي
٧- نماينده وزارت صنايع و معادن
٨- نماينده وزارت راه و ترابري
٩- نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
١٠- نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي
١١- نماينده سازمان حفاظت محيط زيست
١٢- نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
- از سال ١٣٧٣ تا ١٣٧٩ سه مشاور گنو ، مشاور مناطق آزاد و پژوهش معماري - ارديبهشت سال ١٣٨٣ مهندسين مشاور Dress & Sommer از كشور آلمان و مشاور داخلي باوند- در تاريخ ٢٧/٤/٨٤ از تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گذشته است
- دلايل عدم ابلاغ آن توسط شوراي عالي شهرسازي :
- عدم پيگيري سازمان پس از تصويب با توجه به تغيير در مديريت سازمان
- مشكل محدوده ميراث فرهنگي- عدم تطابق محدوده فعلي و قبلي ( سال ١٣٧٦)
- مسجد ماشه( ٦٠٠٠٠ متر مربع در محدوده گل شرق كه در محدوده سال ١٣٧٦ بعنوان اثر فرهنگي ديده نشده بود)
- نياز به تهيه ضوابط و مقررات كه راهبرد و راهنماي تحقق طرح است
- طرح جامع پس از تصويب،در تاريخ ٨/٥/١٣٨٦ ابلاغ شده است
- ايجاد تصوير و هويتي منحصر به فرد براي جزيره كيش تحت عنوان باغ ايراني در خليج فارس
- محيطي مناسب براي سرمايه گذاري هاي اقتصادي با تاكيد بر گردشگري و تجارت
- توسعه كالبدي با حفظ پايداري زيست محيطي ، اقتصادي و اجتماعي
- توسعه گردشگري در مفهوم وسيع براي جذب انواع مسافر به جزيره
- توسعه منابع انساني با آموزش علوم و مهارت ها
- نهادينه كردن مديريت مشاركتي و بهره گيري بهينيه از منابع طبيعي ، انساني و اقتصادي باغ ايراني جزيره كيش جلوه هاي زير را دارد:- محيط طبيعي جزيره آكنده از درختان، گياهان و پارك هاي سرسبز است بخشي ساخته انسان و بخشي ديگر با رشد طبيعي.- مكاني است دلپذير براي ديدارها و قدم زدن با دوستان و بستگان.- مكاني فرهنگي با ميراث تاريخي و حتي فضايي براي آرامش روحي است.- فضايي است تعريف كننده خانه ها و مكان هايي كه پيرامون آن واقع شده اند.- تصويري طبيعي به ساختار شهري جزيزه ارائه مي كند.- وحدت ميان انسان و طبيعت را به نمايش مي گذارد، جايي كه انسان با رعايت طبيعت به توسعه و شكل دادن آن به روشي تواضعانه و پايدار مي پردازد.- تصويري بسيار بارز و كامل است كه به آساني مي توان آن را براي تبليغ و بازاريابي به كار بست.- تصويري كه بهره برداران نهايي بتوانند به سرعت آن را دريافت كنند و از نظر احساسي پذيراي آن باشند.- ازاين تصوير باغ ايراني هويت كلي جزيره حاصل مي شود كه همه موضوعات مرتبط و شخصيت واحد جزيره به عنوان مقصد مي بايست در همه سطوح اجرايي، مديريتي و تبليغات و دربخشهاي مختلف اقتصادي پيگيري شود. - ايجاد تصوير و هويتي منحصر به فرد براي جزيره كيش تحت عنوان باغ ايراني در خليج فارس- محيطي مناسب براي سرمايه گذاري هاي اقتصادي با تاكيد بر گردشگري و تجارت - توسعه كالبدي با حفظ پايداري زيست محيطي ، اقتصادي و اجتماعي - توسعه گردشگري در مفهوم وسيع براي جذب انواع مسافر به جزيره- توسعه منابع انساني با آموزش علوم و مهارت ها - نهادينه كردن مديريت مشاركتي و بهره گيري بهينيه از منابع طبيعي ، انساني و اقتصادي باغ ايراني جزيره كيش جلوه هاي زير را دارد:
- محيط طبيعي جزيره آكنده از درختان، گياهان و پارك هاي سرسبز است بخشي ساخته انسان و بخشي ديگر با رشد طبيعي- مكاني است دلپذير براي ديدارها و قدم زدن با دوستان و بستگان.- مكاني فرهنگي با ميراث تاريخي و حتي فضايي براي آرامش روحي است.- فضايي است تعريف كننده خانه ها و مكان هايي كه پيرامون آن واقع شده اند.- تصويري طبيعي به ساختار شهري جزيزه ارائه مي كند.- وحدت ميان انسان و طبيعت را به نمايش مي گذارد، جايي كه انسان با رعايت طبيعت به توسعه و شكل دادن آن به روشي تواضعانه و پايدار مي پردازد.- تصويري بسيار بارز و كامل است كه به آساني مي توان آن را براي تبليغ و بازاريابي به كار بست.- تصويري كه بهره برداران نهايي بتوانند به سرعت آن را دريافت كنند و از نظر احساسي پذيراي آن باشند.- ازاين تصوير باغ ايراني هويت كلي جزيره حاصل مي شود كه همه موضوعات مرتبط و شخصيت واحد جزيره به عنوان مقصد مي بايست در همه سطوح اجرايي، مديريتي و تبليغات و دربخشهاي مختلف اقتصادي پيگيري شود. - مقصد جزيره اي پيشتاز در ايران باشد و تجربة بي مانندي در زمينه هاي فرهنگي و محيط زيست پايدار ارائه دهد- دروازه اي به سوي سرزمين اصلي ايران باشد تا الگويي پايدار از حفاظت و انتقال آموزش، دانش و مهارت را عرضه دارد- به صورت مقصدي منطقه اي در خليج فارس و خاورميانه درآيد- يك منطقه آزاد فعال و از نظر تجاري متعادل باشد تا به سرمايه گذاران ملي و بين المللي و گردانندگان فعاليت ها فرصت هاي سودآوري ارائه نمايد و دروازه اي به سوي سرزمين اصلي باشد. هدف عمومي توسعه اقتصادي دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار است و معيارهاي دستيابي به اين هدف به قرار زير است:- بازدهي مالي بالا و توانايي جذب بازارهاي جديد، تشويق به هزينه كردن بيشتر و كاهش خروج درآمدهاي اقتصادي- تأثير اقتصاد بيشتر بر توليد ناخالص داخلي، ايجاد مشاغل جديد، فعاليت هماهنگ با هدفهاي مناطق آزاد و سرزمين اصلي و ايجاد فعاليت هاي ريشه گرفته از فعاليت هاي اصلي- نوآوري و پويايي، در هماهنگي با هويت ويژه و يكپارچه جزيره؛ و دستيابي به هويت ويژه و يگانه جزيره و تثبيت آن جامعه محلي هدف دستيابي به توسعه اجتماعي پايدار جامعه محلي است و معيارهاي دستيابي به اين هدف به قرار زير است: - بهبود پايه مهارتي در جامعه محلي - بالا بردن سطح مهارت ها و انتقال امكانات فني و سرمايه اي به جامعه محلي - افزايش آگاهي و احترام نسبت به جامعه محلي محيط زيست هدف دستيابي به توسعه پايدار زيست محيطي است و معيارهاي رسيدن به اين هدف عبارت است از:
- تأثيرگذاري مثبت بر محيط زيست جزيره - افزايش آگاهي و ارزش گذاري نسبت به محيط زيست جزيره چشم انداز توسعه جزيره - مديريت اثرات توسعه بر طبيعت - افزايش اقدامات در جهت حفاظت و پايداري زيست محيطي چشم اندازهاي گردشگريكيش بايد براي دستيابي به هدف هاي جديد خود ، هويت تازه اي به عنوان باغ ايراني در خليج فارس پيدا كند. ويژگي هاي اصلي اين مقصد به صورت زير خواهد بود : - مقصد اصلي ورزش و بازي گلف در ا يران براي حرفه اي ها و مبتدي ها - مقصدي براي كنفرانس ها، گردهمايي ها و رويدادها در كنار دريا - مقصدي براي گردشگري در سراسر سال كه به خوبي تركيبي از گردشگران و صاحبان مشاغل به وجود آورد - بهشتي براي خانواده ها و كودكان در خليج فارس - مقصدي براي برگذاري جشن ها و مراسم مفهوم دروازه ايتصوير دروازه اي براي كيش مفهومي دو گانه دارد، هم براي خارجي هايي كه از طريق دروازه كيش وارد ايران مي شوند ، كاربرد دارد و هم براي اهالي سرزمين اصلي.ايرانيان از سرزمين اصلي مي توانند وارد جزيره شوند آموزش نظري و عملي ببينند، مدرك بسيار معتبري دريافت كنند و از طريق اين دروازه به سرزمين اصلي بازگردند. راهبردها و اهداف گردشگري (محور اصلي( - مقصد گردشگري جزيره اي با كيفيت ممتاز براي مسافران سرزمين اصلي ايران- مقصد گردشگري منطقه اي در خليج فار س و خاورميانه - مقصد گردشگري بين المللي در بين مسلمانان جهان با ايجاد: - مقصدي براي ورزش ، انواع فعاليت ها و گذران تعطيلات - كانوني براي برپايي كنفرانس ها ، كنگره ها ، نمايشگاه ها و ديگر رويدادها در شمال خليج فارس - مقصدي فعال در سرتاسر سال با تركيبي مطلوب از گردشگران و صاحبان كسب و كار و تجارت و ... - بهشتي براي خانواده ها و كودكان - مقصدي براي برگزاري مراسم و جشنواره ها ، ملاقات ها و ... راهبردها و اهداف اقتصادي نظام سرمايه گذاري همراه با تسهيلات: - فرصت هايي براي فعاليت هاي اقتصادي با بازدهي بالا - ايجاد مشاغل نوين - فرصتي براي توسعه حداكثر صنايع جنبي - فرصتي براي خارجي ها جهت سرمايه گذاري در سرزمين اصلي - فرصتي براي جلب ، دانش فني ، آموزش عالي و مهارت ها و انتقال آنها به سرزمين اصلي راهبردها و اهداف محيط زيست - ترويج گردشگري زيست محيطي - ارتقاء يافتن به سطح كارآمدترين نحوه استفاده از منابع طبيعي - برقراري تعادل ميان توسعه شهري و حفاظت زيست محيطي در چارچوب شاخص ها و محورهاي توسعه پايدار محدوديتها ي پيشنهاد طرح توسعه ساختاري: - زمينهاي حفاظت شده (زيست محيطي ، زيستگاه و ( - محدوده ميراث فرهنگي - محدوده پروازي - ساخت و ساز هاي انجام شده (به ويژه فرودگاه ؛ بندرگاه ؛ تاسيسات زيربنائي ؛ نيرهاي نظامي ) - تعهدات سازمان - ميزان فضاي ذخيره مورد نياز بعد از سال افق ١٤٠٤ مباني اصلي مورد استفاده در طرح توسعه ساختاري - رعايت اصول شهرسازي و برنامه ريزي شهري - بهينه كردن ساخت و ساز به لحاظ شهري و سيماي شهري - شرايط اقليمي - پتانسيلهاي گردشگري - داشتن دسترسي به نقاط كل جزيره (رينگ دور جزيره( - سازمان اجرايي و نظارتي طرح در سازمان منطقه آزاد كيش- هيئت عالي نظارت - شوراي شهرسازي و معماري كيش - مديريت طرح جامع - رويه تغيير ، اصلاح ، بازنگري و دقيق سازي برنامه ها ، طرح و ضوابط و مقررات - ساير ضوابط ، مقررات و آيين نامه هاي لازم الرعايه تحقق اهداف طرح جامع منوط به: - تهيه طرحهاي موضوعي و موضعي - تهيه ضوابط و مقررات اجراي طرحهاي فوق ( شهرسازي و برنامه ريزي) - تدوين برنامه زمانبندي توسعه طرحهاي فوق بخشي از طرحهاي موضوعي و موضعي داراي اولويت طرحهاي موضوعي: - تهيه طرح و برنامه ريزي تاسيسات زيربنائي جزيره شامل آب ، برق ، فاضلاب ، گاز ، مخابرات - تهيه طرح جامع مديريت يكپارچه سواحل - تهيه طرح و برنامه ريزي بندرگاه و فرودگاه - تهيه طرح و برنامه ترافيك جزيره - مديريت طرح جامع و برنامه ريزي پسماند - تهيه طرح و برنامه ريزي ايجاد شهركهاي صنعتي - تهيه طرح و برنامه ريزي توسعه فضاي سبز طرحهاي موضعي:
- طراحي و ساخت پارك جنگلي و باغ بوتانيك - طراحي و توسعه فضاهاي تفريحي - طراحي و ساخت شهرك دانشگاهي - تهيه طرح و برنامه اجرائي جهت استقرار كاربري صنعتي در اراضي ١٠٠ هكتاري - تعيين ضوابط و مقررات شهرسازي براي شهركهاي مسكوني
(منبع: سایت سازمان منطقه آزاد کیش)